नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

निर्देशिका तथा कार्यविधि

अद्यावधिक मिति: २०७५-५-२

निर्देशिकाहरु

पत्रकार दुर्घटना बीमा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७० डाउनलोड
हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७० डाउनलोड

सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरूलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणको मापदण्ड निर्देशिका, २०६६

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरणको मापदण्ड निर्देशिका, २०७३

डाउनलोड

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा अन्तरगतका निकायहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यहरूको प्रभावकारिता अभिबृद्धि एवं कार्य सरलीकरण निर्देशिका, २०६६

डाउनलोड

प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३

डाउनलोड

पत्रकारितासंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ (स्वीकृत मिति २०७३।८।२३)

डाउनलोड

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३

डाउनलोड

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३

डाउनलोड

अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४

डाउनलोड

सरकारी निकायहरूमा विद्युतीय पत्राचार (ईमेल) व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका२०७५

डाउनलोड

 

कार्यविधि

सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारी र सदस्यहरुको नियुक्ति एवं मनोनयन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३

डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि¸ २०७३ (पहिलो संशोधन)

डाउनलोड

विशिष्टिकृत क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो/एफ. एम. रेडियोलाई अनुदान वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३

डाउनलोड

राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७२

डाउनलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन र अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१

डाउनलोड

एफ.एम.हरुको नवीकरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि

डाउनलोड
चलचित्र जाँच समितिको कार्यविधि¸ २०७४  डाउनलोड

विद्युतीय आमसञ्‍चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७५

डाउनलोड