नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिती २०७५।०७।१६ को श्रीमान् सचिवज्यूको अध्यक्षतामा वैकिङ्ग क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षर (Digital Signature) को सम्भावित प्रयोग सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम

मिती २०७५।०७।१६ को श्रीमान् सचिवज्यूको अध्यक्षतामा वैकिङ्ग क्षेत्रमा विद्युतीय हस्ताक्षर (Digital Signature) को सम्भावित प्रयोग सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम