नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आ.ब. ०७५।७६ मा केवल नेटवर्कहरुको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था
अद्यावधिक मिति:२०७५-३-२९