नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५।०४।०९ को उच्च व्यवस्थापन समूह (SMT) बैठकका निर्णयहरु
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-९

मिति २०७५।०४।०९ को उच्च व्यवस्थापन समूह (SMT) बैठकका निर्णयहरुः

क्रम

बैठकका निर्णयहरु

कार्यान्वयन गर्ने महाशाखा/शाखा

समन्वय गर्ने महाशाखा/शाखा

समयावधि

मन्त्रालय तथा विभागका कामहरुलाई अटोमेशनमा लैजानका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उपकरणको व्यवस्था मिलार्इ अगाडि बढाउने ।

सबै महाशाखा /सबै विभागहरु

सूचना प्रविधि महाशाखा

तुरुन्त शुरु गर्ने

बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायका पदाधिकारीहरुको बैठक राखी समिक्षा गर्ने र चालु आ.व. मा बेरुजु फर्छौट गर्ने प्रक्रियामा तिब्रता दिने

आर्थिक प्रशासन शाखा

प्रशासन महाशाखा

१ हप्ता

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार हुने आगामी पञ्चवर्षिय योजनाको लागी आ आफ्नो क्षेत्रको आवश्यक तयारी गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने

प्रशासन महाशाखा

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु/सम्वद्ध निकायहरु

१५ दिन

मन्त्रालयले विभागहरु र अन्तर्गतका संस्थानहरुको र विभागहरुले मातहतका निकायहरुको नियमित रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रगति प्रतिवेदन माग गर्ने ।

सबै महाशाखा र निकायहरु

प्रशासन महाशाखा

निरन्तर

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसंग गत वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको प्रगति मन्त्रालयको निर्धारित ढाँचामा माग गर्ने

नीति योजना तथा अनुगमन शाखा

प्रशासन महाशाखा

तुरुन्त

मन्त्रालय र मातहत निकाय विच Video Conference System को शुरुआत गर्ने

सूचना प्रविधि महाशाखा

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

२ हप्ता भित्र

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन अनुसार प्रत्येक तीन महिनामा प्रकशित गर्नुपर्ने सूचना नियमित रुपमा प्रकाशन गर्ने गराउने  

सबै महाशाखा, विभाग र निकायहरु

प्रेश तथा सूचना समन्वय शाखा/सबै विभागहरु

नियमित रुपमा

मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरुको Website मा एकरुपता कायम गर्ने

सूचना प्रविधि विभाग

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

१५ दिन

वार्षिक समिक्षा वैठक यथाशिध्र चाडो आयोजना गर्ने र सो को लागि सबै निकाय संग प्रगति माग गर्ने

नीति योजना तथा अनुगमन शाखा

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

२०७५ साउन १५ गते भित्र

१०

आ.व.०७५।७६को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको तुरुन्त शुरुवात गर्ने

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

सवै शाखा

तुरुन्त

११

हुलाक सेवा विभागको भवन निर्माण सम्वन्धमा टुङ्गो लगाउने

हुलाक सेवा विभाग

 

१५ दिन

१२

गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धाराको भवन स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा विकल्पहरु हेरी तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्ने

हुलाक सेवा विभाग

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

१५ दिन

 

१३

आ.व. २०७४।७५ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम समयमानै मूल्यांकन गरी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्ने

मन्त्रालय तथा सबै विभागहरु

 

२०७५ साउन मसान्त भित्र

१४

मन्त्रालय विभाग निकायले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने सहज व्यवस्था गर्ने र गुनासो सम्वोधन तुरुन्त गर्ने

मन्त्रालय, विभागहरु तथा निकायहरु

प्रशासन महाशाखा

१ महिना भित्र

१५

सरकारी कार्यालयहरुको GEA audit र IT Security audit गर्ने

सूचना प्रविधि विभाग

सूचना प्रविधि महाशाखा

३ महिना भित्र

 

१६

जिन्सी निरिक्षण र लिलाम समयमा नै गर्ने गराउने

मन्त्रालय विभागहरु तथा निकायहरु

प्रशासन महाशाखा

२०७५ साउन मसान्त भित्र

१७

मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावहरु अवका दिनमा Online पठाउन पर्ने भएकोले त्यसको तयारी गर्ने

प्रशासन महाशाखा

 

एक हप्ता भित्र

१८

दृष्टिविहिनले समेत प्रयोग गर्न सक्ने ए.टि.एम सेवाको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गर्ने

सूचना प्रविधि महाशाखा

 

तुरुन्त

१९

सूचना केन्द्रहरुले गरिराखेका कामहरु मध्ये (सूचना केन्द्र खारेज हुने क्रममा रहेकोले) कुन कुन काम नियमित रुपमा (खारेज नभए सम्म) सूचना केन्द्र मार्फत नै गराउने वा जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने बारेमा अध्ययन गरी हुलाक कार्यालयहरुलार्इ दिने हो भने आवश्यक निर्देशनहरुको विवरण सहित व्यवस्था गर्ने

सूचना तथा प्रशारण विभाग

प्रशासन महाशाखा

एक हप्ता भित्र