नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ बमोजिम २०७५ वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरुको विवरण ।
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-१३