नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्वन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-३१

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- २०७५।५।१ गते

 

बिद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुबाट प्रसारण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन प्रसारण गर्न इच्छुक टेलिभिजन (टेरिस्टेरियल तथा स्याटलाइट), रेडियो तथा एफ.एम. रेडियोहरुले विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गरिने लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३ (संशोधन सहित) को दफा ७ अनुसारका कागजपत्रहरु र नियमानुसार शुल्क तिरेको रसिद संलग्न गरी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैंतीस) दिनभित्र (२०७५ असोज ४ गते बिहीबारसम्म) आवेदन दिनुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवेदन फाराम यस मन्त्रालयको वेवसाइट www.mocit.gov.np तथा प्रेस तथा सूचना समन्वय शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै म्याद भित्र दर्ता नभएका सञ्चार माध्यमहरुले २५ प्रतिशत विलम्व शुल्क तिरी म्याद नाघेको ७ दिन भित्र आवेदन दिन सक्नेछन । म्याद नाघि आएको वा आवश्यक कागजात सवै संलग्न भई नआएको आवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।