नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

नेपाल सरकार (मन्त्रिपिरषद्) वाट भएका निर्णयहरु सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सम्वन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-८-२७