नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५।११।०१ को उच्च व्यवस्थापन समूह (SMT) बैठकका निर्णयहरु
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-३