नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक लाइसेन्स परिक्षाको लागि आवेदन सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-९-२३

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोलअपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक  लाइसेन्सको लागि मिति २०७ फाल्गुन ४ मा लिखित परीक्षा तथा २०७५ चैत्र मा प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हुँदा निम्नानुसार योग्यता पुगेकइच्छुक व्यक्तिहरुले २०७५ माघ भित्र उक्त नियमावली को अनुसूची-१(घ) बमोजिम दरखास्त भरी परीक्षा दस्तुर रु. ४००।– बुझाएको नगदी रसिद, २ प्रति अटो साइजको फोटो र एक प्रति नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी यस मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखामा पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

  • १६ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक ।
  • नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा राम्रो बोल्ने र लेख्न सक्ने ।
  • इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिक्म्यूनिकेशन बिषयमा सामान्य ज्ञान भएको ।

 

Syllabus

Application Form Link