नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर तथा एमेच्योर रेडियो संचालकको लाइसेन्सको लागि मिति २०७५।११।४ र मिति २०७५।१२।२ मा संचालन भएको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा
अद्यावधिक मिति:२०७५-१२-८

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो संचार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ बमोजिम एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक  लाइसेन्सको लागि मिति २०७५, चैत्र २ मा संचालन भएको प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको नतिजा/सूची यस मन्त्रालयको website: www.mocit.gov.np मा राखिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुले लाइसन्स लिने प्रकृयाको लागि श्री सूचना तथा प्रसारण विभाग, तिलगंगा, काठमाण्डौमा सम्पर्क गर्नु हुन समेत अनुरोध छ।

एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर तथा एमेच्योर रेडियो संचालकको लाइसेन्सको लागि मिति २०७५।११।४ र मिति २०७५।१२।२ मा संचालन भएको लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरुको सूची