नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालक लाइसेन्स परिक्षाको प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-११-२२

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको

सूचना

 

एमेच्योर रेडियो कन्ट्रोल अपरेटर वा एमेच्योर रेडियो संचालकको लाइसेन्सको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको हकमा देहाय अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको व्यहोरा सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

परीक्षा केन्द्र: सभा हल, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल),

      सिंहदरबार,काठमाण्डौ

परिक्षा मिति: २०७५।१२।२ (शनिबार)

 

परीक्षाको समय:

रोल न.

प्रयोगात्मक परीक्षाको समय

२०७५।७६-००१ दोखि २०७५।७६-०५४ सम्म 

बिहान १०:०० - १०:३० सम्म

२०७५।७६-०५५ दोखि २०७५।७६-१०९ सम्म 

बिहान १०:४५ - ११:१५ सम्म