नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरु आफूर्ति गर्नेसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-७-२१