नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-८-२२

नेपाल सरकार

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरवार ।

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सूचना प्रकाशन मिति २०७६/०८/२१

यस मन्त्रालयवाट मिति २०७६/५/२५ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित प्राविधिक तथा आर्थिक सिलवन्दी प्रस्ताव आह्रवानको सूचना अनुसार दर्ता हुन आएका प्रस्तावदाता मध्ये तपशिल प्रस्तावदाताको प्रस्ताव प्रभावग्राही भई स्वीकृतिको लागि छनौट भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ३८() बमोजिम सोही ऐनको दफा ४७ प्रयोजनार्थ  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपशिल:

क्र.सं.

ठेक्का नं.

छनौट भएको प्रस्तावदाता

कवोल रकम (मू.अ.क.सहित )

१.

MOCIT/G/NCB/2076-77/05

Phonix Solution Pvt.Ltd., Maitidevi .

रु. 5,९८,९००/-