नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

जिन्सी मालसामान लिलाम सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।
अद्यावधिक मिति:२०७५-१२-२२


नेपाल सरकार
संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार
जिन्सी मालसामान लिलाम सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सूचना नं.–MoCIT/G/NCB/2075/076-09
   (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७५।१२।२२)


यस मन्त्रालयको आ.ब. २०७४।७५ मा भएको जिन्सी निरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार पूराना भइ काम नलाग्ने फर्निचरजन्य सामान,इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु तथा अन्य मालसामानहरु जे जस्ता अवस्थामा छन साही अवस्थामा शिलवन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलाम बिक्रि गरिने भएकोले आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०५५ र आर्थिक कार्यविधि निमयावली,२०६४ अनुसार इच्छुक व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट निम्न शर्र्तको अधिनमा रही सिलबन्दी वोलपत्र आव्हान गरिएको छ ।


(१) यो वोलपत्र सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित भएको मितिले ७(सात) दिन भित्र राजस्व शिर्षक नं १४२२९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकोे कार्यालय कोड नं ३५८००३५०२ मा रु १०००।– एभरेष्ट बैक लि.सिहदरवार शाखामा जम्मा गरेको सक्कल बैक भौचर पेश गरी यस मन्त्रालयबाट वोलपत्र फारम खरिद गरी आठौ दिनको १२ः०० बजे भित्र यस मन्त्रालयमा दर्ता गरी सक्नु पर्नेछ र सोही दिनको १४ः०० बजे दर्ता भएका वोलपत्रहरु यस मन्त्रालयमा खोलिने छ । वोलपत्र खरिद गर्ने, दाखिला गर्ने तथा खोल्ने अन्तिम मितिको दिन सार्वजनिक विदा परेमा त्यसको भोलीपल्ट अथवा कार्यालय खुलेको दिन अन्तिम म्याद मानिने छ ।


(२) वोलपत्रदर्ता गर्दा जमानत बापत वोल अंकको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको नव्वे दिन अवधि भएको बैंक जमानत वा को.ले.नि.का.सिहदरवारको एभरेष्ट बैंक लिमिटेड सिहदरवारमा रहेको धरौटी खाता नं १३५००१ को कोड नं.२७–३५८–०७ मा दाखिला गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नु पर्नेछ । उक्त धरौटी रकम स्वीकृत बोलपत्रदाताले मालसामानको मूल्य भूक्तान गरी सम्झौता भएको मितिले ३० दिनभित्र सामान उठाई लगेपछि मात्र फिर्ता गरिनेछ ।


(३) सिलबन्दी बोलपत्रको खाममा यस मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी कामको विवरण र बोलपत्रदाताको विवरण प्रस्टसँग लेखिएको हुनुपर्नेछ ।


(४) वोलपत्रदाताले कबोल गरेको दररेट सिलबन्दी फाराममा अंक र अक्षरमा केरमेट नगरी प्रस्टसँग लेखि हरेक पानामा सहिछाप गरिएको हुनुपर्नेछ । अंक र अक्षरमा फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता दिइनेछ ।


(५) यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरु आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।


(६) लिलाम हुने माल सामानको विवरण फर्निचरजन्य सामानहरु,इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरु तथा अन्य मालसामानको न्युनतम लिलाममूल्य रु. २,५४,३९६।७२ (दुई लाख चौवन्न हजार तीन सय छ्यानव्वे रुपैया पैसा बहत्तर मात्र ) रहेको छ ।


(७) लिलाम हुने सामाग्री हेर्न तथा अन्य विस्तृत विवरणको लागि कार्यालय समयमा यस मन्त्रालयकोे जिन्सी फाँटमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
सम्पर्क नम्वरः–४२००४५०


नेपाल सरकार
संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार
जिन्सी मालसामान लिलाम सम्बन्धी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

सूचना नं.–MoCIT/G/NCB/2075/076-09
 (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७५।०७।२६)

यस मन्त्रालयलाई आ.ब. २०७५।०७६ को लागि आवश्यक पर्ने मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरु आपूर्र्ति गर्न ईच्छुक  फर्म÷कम्पनीले देहाय बमोजिमको शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको बोलपत्र पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।


१.     शिलवन्दी दरभाउपत्र फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २०७५÷८÷१० गते कार्यालय समय भित्र यस मन्त्रालयको स्टोर फाँटबाट रु. १०००।– एक हजार मात्र (फिर्ता नहुने) ) को राजश्व भौचर पेश गरी खरिद गर्न सकिने छ र सो राजश्वको लागि यस मन्त्रालयको कोड नं. ३५८००३५०२ राजश्व शिर्षक नं. १४२२९ मा भरी पेश गर्नु पर्ने छ । अन्तिम दिन विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समय भित्र खरिद गर्न सकिनेछ ।


२.     शिलवन्दी दरभाउपत्र मिति २०७५÷०८÷११ दिनको १२.०० बजे भित्र शिलवन्दी दरभाउपत्र फाराम, मुल्य अंक र अक्षरमा प्रष्ट खोली फर्मको नाम ,छाप र अधिकारवालाको सही सहित यस मन्त्रालयमा दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ । सो दिन विदा परेमा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिन १२.०० बजे भित्र दर्ता गराई सक्नु पर्नेछ ।


३.     दाखिला हुन आएका शिलवन्दी दरभाउपत्र मिति २०७५÷०८÷११ गते दिनको २.०० बजे मन्त्रालयमा उपस्थित फर्म÷कम्पनी र अन्य प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिनेछ । तर शिलवन्दी दरभाउपत्रदाताका  प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभएमा पनि शिलवन्दी दरभाउपत्र खोल्न बाधा पर्ने छैन ।


४.    शिलवन्दी दरभाउपत्रको  मान्य अवधि ४५ (पैतालीस) दिनको हुनेछ । शिलवन्दी दरभाउपत्र साथ जमानत रकम वापत रु ४६,०००।– (अक्षरेपी छयालीस हजार मात्र ) यस मन्त्रालयको नाममा जारी भएको बिडबण्ड वा एभरेष्ट बैंक लि.सिंहदरबार काउण्टरमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय,काठमाण्डौं,भूक्तानी केन्द्र नं.४ ,सिंहदरवारको नाममा रहेको धरौटी खाता नं.१३५००१ मा जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर संलग्न हुनु पर्नेछ । विडवण्डको हकमा शिलवन्दी दरभाउपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिले ९० दिन सम्मको मान्य अवधि (भ्यालिडिटि पिरियड) भएको हुनु पर्नेछ ।


५     आपूर्तिकर्ताले शिलवन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको गुणस्तरयुक्त सामानहरु आपूर्ति  गर्नु पर्नेछ । आपूर्ति गरेका सामानहरु गुणस्तरयुक्त भए÷नभएको विज्ञबाट जँ“च गराउन सकिनेछ र जँ“च गराउदा सो बमोजिम  नभएमा फिर्ता लगि गुणस्तरयुक्त सामान उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार सामान घटी वा बढी पनि खरिद गर्न सकिने छ ।


६.     शिलवन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न ईच्छुक रजिष्टर्ड फर्म÷कम्पनीले फर्म दर्ता, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र आ.व.२०७३।०७४ सम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि शिलवन्दी दरभाउपत्र फारामसाथ संलग्न गर्नु पर्नेछ ।


७.    शिलवन्दी दरभाउपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको,प्रस्तावित खरिद कारवाहमिा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा ब्यवसाय सम्वन्धि कसुरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा पेश गर्नु पर्नेछ ।


८.     शिलवन्दी दरभाउपत्र फाराम बुझाउँदा सिलबन्दी गरी खामको बाहिर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नाममा “मसलन्द तथा कार्यालय सामानहरुको शिलवन्दी दरभाउपत्र” भनी स्पष्टसँग उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।


९.     सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (संशोधन सहित) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (संशोधन सहित)बमोजिम रीत नपुगी आएको शिलवन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।


१०  शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित रहने छ ।


११.     माथि उल्लेखित शर्तहरु बाहेक अन्य कुराहरु प्रचलित कानून अनुसार हुनेछ ।


१२.     यस सम्बन्धी थप कुराको जानकारी आवश्यक परेमा कार्यालय खुलेको समयभित्र यस मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।