नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूची दर्ता गराउने सम्वन्धी सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-४-३

नेपाल सरकार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

सूची दर्ता गराउने सम्वन्धी सूचना
(प्रकाशित मिति २०७५।०४।०३ )
 

यस मन्त्रालयलार्इ आ.व. २०७%)&^ को लागि आवश्यक पर्ने सक्ने निम्नानुसारका सामान तथा सेवाहरु  आपूर्ति गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी एवं संस्थाहरुबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम मौजुदा सूची (standing list) दर्ता गर्नको लागि यो सूचना dGqfnosf] a]j;fO{6df प्रकाशित eP kZrft यस मन्त्रालयमा रु. १०।– को टिकट टाँसी निवेदन दर्ता गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवश्यक सामान तथा सेवाहरुको विवरण

 • मसलन्द तथा स्टेशनरी र कार्यालय प्रयोजनका अन्य विविध फुट्कर सामाग्रीहरु आपूर्ति सम्बन्धि कार्य ।
 • फर्निचर सप्लाइ तथा मर्मत सम्भार सम्वन्धी कार्य
 • छपाइ सम्बन्धी कार्य ।
 • सवारी साधनहरु (मोटरसाइकल समेत) का पार्टपूर्जा, टायर आदी आपूर्ति तथा मर्मत सम्वन्धी कार्य ।
 • पिउने पानी (मिनरल वाटर) आपूर्ति ।
 • कम्प्युटर,प्रिन्टर, फोटोकपि, फ्याक्स, नेटवर्किङ् उपकरण आदि इलेक्ट्रोनिक सामान र सो का पार्टपूर्जा आपूर्ति, मर्मत तथा परामर्श सम्बन्धी कार्य ।
 • एयरकण्डिशन, जेनेरेटर, युपिएस,ब्याट्री आदि विभिन्न किसिमका विधुतिय सामाग्रीहरु र सो का पार्टपूर्जा आपूर्ति, मर्मत तथा परामर्श सम्बन्धी कार्य
 • पत्रपत्रिका र पुस्तक आपूर्ति सम्बन्धी कार्य ।
 • सर्भर, नेटवर्किङ्ग, वेभ साइट, इन्टरनेट, सफ्टवेयर, डाटाइन्ट्री  आदि आपूर्ति, परामर्श तथा मर्मत सम्बन्धि कार्य ।
 • मानव संसाधन विकास सम्बन्धी तालिमहरु (कम्प्युटर, भाषा, ड्राईभिङ् तथा अन्य सिपमूलक तालिम)
 • कार्यालय भवनको  मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन आदिका लागि आवश्यक सामाग्री आपूर्ति एव निर्माण तथा मर्मत  सम्बन्धी कार्य ।
 • विभिन्न किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान गोष्टी तथा laz]if1sf] परामर्श सेवा सम्बन्धी कार्य ।
 • निर्माण, आपूर्ति तथा सेवा कार्यको सुपरिवेक्षण सम्बन्धि कार्य गर्ने परामर्शदाता ।
 • कार्यालयको सरसफाइ र बगैचा हेरचाह सम्बन्धी कार्य ।
 • श्रव्यदृश्य कार्यक्रम उत्पादन, प्रशारण तथा विज्ञापन सम्वन्धि कार्य ।
 • xjfO{ l6s6 / cGo l6s6x? tyf s'l/o/ ;DjGwL sfo{ .

दरखास्तसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

 • फर्म तथा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
 • स्थायी लेखा नम्वर र मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएको प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • आ.व. २०&#÷$ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • cfjZoStf cg';f/sf] Joj;flos Ohfhtkq  M–

खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको , प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफ्नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धि कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा  ।

शर्तहरु

 • df}h'bf ;"rLdf btf{ x'gsf nflu lbO{g] lgj]bgsf] 9fFrf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ sf] lgod !* sf] pklgod -!_ sf] cg';"rL–@ s adf]lhd x'g' kg{] 5 .
 • आफ्नो फर्मले जुन कार्य गर्न वा सामान आपूर्ति वा सेवा दिन इजाजत प्राप्त गरेको हो सोही समूहको लागि मात्र सूचि दर्ता गराउन सकिनेछ ।
 • म्याद नाघी प्राप्त भएका वा रित नपुगेका निवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।
 • प्राप्त निवेदन स्विकार गर्ने नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा निहित रहनेछ ।
 • यस सूचना अनुसार दर्ता भएको सूचि आ.व. २०७%&^को लागि मात्र मान्य हुनेछ ।

माथि उल्लेखित प्रत्येक विषयगत कार्यको लागि स्पष्ट रुपमा खुल्ने गरी छुट्टा छुट्टै निवेदन दर्ता गराउनु पर्ने छ ।