नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मिति २०७५।०२।२७ को उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णयहरु
अद्यावधिक मिति:२०७५-२-३०

मिति २०७५।०२।२७ को उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णयहरुः

क्रम

बैठकका निर्णयहरु

कार्यान्वयन गर्ने महाशाखा/शाखा

समन्वय गर्ने महाशाखा/शाखा

समयावधि

आ व २०७५।०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेखित आ आफ्नो महाशाखा/निकायमा पर्ने बुँदाहरुका सम्वन्धमा निर्धारित ढाँचामा वर्तमान अवस्था Baseline Data, क्रियाकलाप, समय, उपलव्धि समेत राखी कार्ययोजना तयार गरि पेश गर्ने (कार्य योजनाको ढाँचा इमेलमा पठाइएको)

सबै महाशाखा/सबै विभाग/नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण/अन्य निकायहरु

प्रशासन महाशाखा

जेठ मसान्त भित्र

आ व २०७५।०७६ को मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागहरुको बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको LMBIS अनुसार निर्धारित ढाँचामा विस्तृत कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरि पेश गर्ने (बुँदा १ कै ढाँचामा)

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

प्रशासन महाशाखा

असार ५ गते सम्म

आ व २०७५।०७६ को नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रस्तुति र कार्ययोजनालाइ अन्तिम रुप दिने

प्रशासन महाशाखा

(सूचना प्रविधि महाशाखाले प्राविधिक रुपमा हेर्ने)

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

असार १० भित्र

चालु आ व ०७४।०७५ को बजेट र कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गरी प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने/रकमान्तर, श्रोतान्तर, थप वजेट जेठ मसान्त पछि नहुने ।

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु/अन्तर्गत निकायहरु

प्रशासन महाशाखा

 

असार मसान्त सम्म

इमेल निर्देशिकामा आएका सुझावहरु समेटी अर्थ र कानून न्याय तथा ससदीय मामिला मन्त्रालयको रायका लागि पठाउने

सूचना प्रविधि महाशाखा

प्रशासन महाशाखा

यहि हप्ता भित्र

हुलाक सेवा विभागको भवन निर्माण सम्वन्धमा टुङ्गो लगाउने

हुलाक सेवा विभाग

 

१५ दिन

गोश्वारा हुलाक कार्यालय सुन्धाराको भवन स्थानान्तरण गर्ने सम्वन्धमा विकल्पहरु हेरी तत्काल प्रक्रिया शुरु गर्ने

हुलाक सेवा विभाग

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

१५ दिन

सुन्धारामा पुन: निर्माण हुने धरहरा परिसरमा गोश्वारा हुलाक कार्यालयको लागि समेत स्थान उपलब्ध गराउन हुन पुन: निर्माण प्राधिकरणलार्इ अनुरोध गरी पठाउने

हुलाक सेवा विभाग

 

७ दिन

दूरसञ्चार प्राधिकरणको आगामी बर्षको बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषयहरु दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाउने

प्रशासन महाशाखा

सूचना प्रविधि महाशाखा

तुरुन्त

१०

बेरुजु फछर्यौट सम्बन्धमा मन्त्रालय र सम्वद्ध निकायका पदाधिकारीहरुको बैठक राख्ने

आर्थिक प्रशासन शाखा

प्रशासन महाशाखा

१ हप्ता

११

आगामी बर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको आवश्यक तयारी गर्न शुरुवात गर्ने

सबै महाशाखा/सबै विभागहरु

सवै शाखा

तुरुन्त

१२

मन्त्रालय एव सम्वध्द निकायहरुको Vision अपेक्षित उपलव्धि सहित सम्वन्धित कार्यक्रमबाट सृजना हुने रोजगारीको अनुमानित विवरण सहितको Presentation तयार गर्ने

सबै महाशाखा/सबै निकायहरु

सवै शाखा/सबै विभागहरु

१ हप्ता

१३

मन्त्रालय र सम्वध्द निकायहरुले बैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धमा स्पष्ट आधार सहितको निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गर्ने

प्रशासन महाशाखा/सबै निकायहरु

 

१ महिना