नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३)को प्रयोजनको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७7 श्रावण, भदौ, असोज महिनासम्मका विवरणहरु
अद्यावधिक मिति:२०७७-७-६

Download

Alternative text - include a link to the PDF!