नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

ऐन तथा नियमावलीहरु

अद्यावधिक मिति: २०७८-२-२७

ऐनहरु

श्रोत: नेपाल कानून आयोग

आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ डाउनलोड
रेडियो ऐन, २०१४ डाउनलोड
आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) ऐन, २०१९ डाउनलोड
हुलाक ऐन, २०१९ डाउनलोड
राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ डाउनलोड
गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ डाउनलोड
नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ डाउनलोड
चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ डाउनलोड
सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ डाउनलोड
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ डाउनलोड
प्रेस काउन्सील ऐन, २०४८ डाउनलोड
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ डाउनलोड
श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ डाउनलोड
दूर सञ्चार ऐन, २०५३ डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ डाउनलोड
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ डाउनलोड

 

 

नियमावली

विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ डाउनलोड
दूरसञ्चार सातौं संशोधन नियमावली, २०७५ डाउनलोड
दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ डाउनलोड
आन्तरिक हुलाक वस्तु (बीमा गर्ने) नियमहरु, २०१९ डाउनलोड
हुलाक नियमावली, २०२० डाउनलोड
गोरखापत्र करपोरेशन नियमहरु, २०२१ डाउनलोड
धनादेश नियमावली, २०३१ डाउनलोड
हुलाक बचत बैंक नियमावली, २०३३ डाउनलोड
अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४ डाउनलोड
बैरङ्ग हुलाक नियमावली, २०३४ डाउनलोड
राष्ट्रिय समाचार समिति नियमावली, २०४१ डाउनलोड
रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ डाउनलोड
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४९ डाउनलोड
प्रेस काउन्सिल (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०४९ डाउनलोड

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२

राष्ट्रिय प्रसारण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६९

राष्ट्रिय प्रसारण (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६९

राष्ट्रिय प्रसारण (आठौं संशोधन) नियमावली २०७३

डाउनलोड

डाउनलोड

डाउनलोड

डाउनलोड

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ डाउनलोड
दूर सञ्चार नियमावली, २०५४ डाउनलोड

मुद्रण सम्बन्धी नियमहरु, २०५५

डाउनलोड

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) नियमावली, २०५७

चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०६९

डाउनलोड

डाउनलोड

सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५

डाउनलोड
राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची ५ मा भएको हेरफेर सम्बन्धी मिति २०७५।४।१ को राजपत्र डाउनलोड

 

    NO RECORD FOUND