नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

चलचित्र जाँच सम्बन्धी

अद्यावधिक मिति: २०७६-८-२१
आवश्यक पर्ने कागजातपत्र/प्रमाणहरु
 • तोकिएको दांचामा निवेदन
 • चलचित्र विवरण इजाजतपत्र प्राप्ति अधिकारीक विरतकको प्रमाणपत्र
 • पैठारी गरी ल्याइएको भए प्रिन्ट संख्या, भन्सार दस्तूर
 • वूझाएको प्रमाणपत्र स्वदेशमै प्रशोधन गरी प्रिन्ट निकालिएको भए त्यस्तो कम्पनीको सिफारिस पत्र ।
 • राजश्व खाता न.  १-१-५-९९ मा वूझाएको रशिद वा भौचर ।
 • चलचित्र निर्माताले दिएको अधिकार पत्र
 • चलचित्रको स्क्रिप्ट (कथासार)
 • जनस्वास्थय संग प्रत्यक्ष सम्वन्धीत विषयको विज्ञापन चलचित्र सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायवाट  प्रमाणित गरिएको गुणस्तरीय प्रमाणपत्र
 • स्वदेशी चलचित्रको हकमा चलचित्र विकास वोर्डको सिफारिसपत्र
लाग्ने समय  २ (दुई) दिन
लाग्ने शुल्क  चलचित्र जांच दस्तुर
स्वदेशी चलचित्र भए रु.५,०००
विदेशी चलचित्र भए रु.१०,०००
जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा/उपशाखा/इकाई श्रव्यदृश्य तथा प्रसारण शाखा 
गुनासो सुन्ने अधिकारी  सह सचिव, संचार महाशाखा
कैफियत  

 

  NO RECORD FOUND