नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

सूचना प्रविधि

अद्यावधिक मिति: २०७७-१२-५

सूचना र सञ्चार प्रविधिमा भएको तिब्र विकासले गर्दा आधुनिक बिश्व नै एक गाँउ (Global  Village)मा रुपान्तरण भएको छ । हालका बर्षहरुमा दिगो विकासका बृहतर लक्ष्य हासिल गर्न अवलम्वन गिरएका रणनीतिहरुको केन्द्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि रहदै आएको छ । बिश्वव्यापी रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले सामाजिक अन्तरकृया (Social Interaction) तथा सार्वजनिक सेवा तथा सूचना प्रवाहमा आधारभतू परिवर्तन आएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग माफर्त प्राप्त हुने अन्य लाभका अतिरिक्त, यो प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासनको प्रत्याभूत गर्नुका साथै बढि पारदर्शी एवं प्रभावकारी सार्वजनिक व्यवस्थापनको लागि यथेष्ट पूवार्धार निमार्ण गर्न सहज हुने अपेक्षा गिरएको छ । साथै¸ सूचना प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आधारित विभन्न सेवाहरु (Information Technology – Information Technology Enabled Services/Business Process Outsourcing) लगायत अन्य उद्योग एवं सेवाजन्य व्यवसायको वृद्धिद्वारा बृहतर राष्ट्रिय लक्ष्यहरु हासिल गर्नमा समेत यो प्रविधि सहायक हुने देखिएको छ।

सूचना प्रविधि विभाग

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालय

Share on