नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट आ.व. २०७५/७६ मा सञ्चालित विकास आयोजना/कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायबाट आ.व. २०७५/७६ मा सञ्चालित विकास आयोजना/कार्यक्रमहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक