नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक