नेपाल सरकार सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक प्रगति तथा उपलब्धि, आ.व. ०७६/७७ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजनाको पुस्तक सार्वजनिकीकरण र मन्त्रालय सम्वद्ध निकायका प्रमुखहरु विच कार्यसम्पादन करार सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम

आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक प्रगति तथा उपलब्धि, आ.व. ०७६/७७ मा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजनाको पुस्तक सार्वजनिकीकरण र मन्त्रालय सम्वद्ध निकायका प्रमुखहरु विच कार्यसम्पादन करार सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रम